Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Z histórie školy

Ivanka pri Dunaji leží v údolí pohoria Malých Karpát. Od hlavného mesta Slovenskej republiky – Bratislavy je vzdialené iba 15 kilometrov. Tvorí predmestskú periférnu časť hlavného mesta. To sa samozrejme odráža aj na jej živote, kultúre a spôsobe života obyvateľov. V roku 2004 si naša obec pripomenula 795. výročie prvej písomnej zmienky o Ivanke pri Dunaji, samozrejme za aktívnej účasti žiakov a pedagógov základnej umeleckej školy. V poslednom období sa Ivanka pri Dunaji stáva vyhľadávanou lokalitou na presídlenie pre mnohé známe osobnosti z rôznych oblastí kultúrno - spoločenského života. Tento aspekt taktiež určitým spôsobom formuje klímu života obce.

Potreba vytvoriť základnú umeleckú školu v našej obci ( v tom čase Ľudová škola umenia ) vznikla v roku 1965. Zakladateľkou školy a jej prvou riaditeľkou bola pani Eugénia Sklenková. Ako prvý vznikol Hudobný odbor s výukou hry na tri hudobné nástroje. Bola to hra na klavíri, husliach a akordeóne. Vyučovanie sa uskutočňovalo v triedach základnej školy.
Postupom času sa vyučovanie v hudobnom odbore rozširovalo o ďalšie nástroje.V roku 1970 získala škola niekoľko tried v budove na Štefánikovej ulici, kde sídli dodnes. Rozvoj školy bol priamo závislý od získavania ďalších priestorov v tejto budove. Priestory sa rozrastali a v priebehu ďalších rokov vznikli nové odbory – tanečný, výtvarný a literárno - dramatický.

V školskom roku 2005/2006 ZUŠ oslávila 40 rokov založenia a v súčasnosti navštevuje našu ZUŠ 572 žiakov. Mnohí z nich vystupovaním na koncertoch, divadelných predstaveniach a výstavami výtvarných prác obohacujú kultúrny život obce a okolia. Talentovaných žiakov pedagógovia pripravujú na umelecké školy vyššieho typu. Naším hlavným cieľom je podporiť u mladých ľudí kreativitu a obohatiť ich život nenahraditeľnými duchovnými hodnotami.