Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Štúdium sa v ZUŠ organizuje ako:

a)      prípravné,

b)      základné,

c)      rozšírené,

d)      skrátené,

e)      štúdium pre dospelých.

Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené predovšetkým pre deti predškolského veku na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieťaťa a jeho následné zaradenie do príslušného umeleckého odboru.

Základné štúdium je určené pre žiakov, ktorí preukázali požadovanú úroveň umeleckých schopností, zručností a návykov umožňujúcu ich ďalší úspešný rozvoj v príslušnom umeleckom odbore. Základné štúdium sa člení na dva stupne:

  • prvý stupeň má najviac osem ročníkov a organizuje sa pre deti mladšieho a staršieho školského veku (žiaci základnej školy),
  • druhý stupeň má najviac štyri ročníky a organizuje sa pre žiakov stredných škôl. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.

Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadny talent, nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných a vysokých školách pedagogického a umeleckého zamerania.

Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky. Je určené pre občanov, ktorí si chcú doplniť a rozšíriť svoje umelecké vzdelanie.

Vyučovanie na ZUŠ je individuálne a  skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo skupinách sú rôzne a určujú ich učebné plány.