Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/html/zusivankapridunaji.sk/public_html/core.php on line 60

Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti 2008/2009
Správa  o výchovno-vzdelávacej  činnosti,
jej  výsledkoch  a  podmienkach
Základnej  umeleckej  školy  v  Ivanke  pri  Dunaji
v školskom roku 2008/2009
 
Vypracovala: Ľubomíra  Rybárová – riaditeľka školy v školskom roku 2008/09
 
Ivanka pri Dunaji  30. 8. 2009
 
Názov :               Základná umelecká škola
Adresa :              Štefánikova  27,  900 28  Ivanka pri Dunaji
Číslo telefónu  a  faxu :     02 – 4594 3970
E-mail :               zus.ivanka@zoznam.sk
Zriaďovateľ :        Obec  Ivanka  pri  Dunaji
Vedúci  zamestnanci :    Ľubomíra  Rybárová – riaditeľka
                                   Zdeno  Piala – zástupca  riaditeľky
 
P o r a d n é    o r g á n y    š k o l y :
 
 - Rada  školy  je  zložená  z  11  členov
 
2 členovia     – pedagogickí pracovníci
1 člen           – nepedagogický zamestnanec
4 členovia     – zástupcovia  rodičov
3 členovia     – poslanci obecného zastupiteľstva
1 člen           – za inú organizáciu
Predseda RŠ  – Ing. Peter Kupkovič – zástupca rodičov
 
- Pedagogická  rada  je  zložená  zo  všetkých  pedagogických  pracovníkov.
 
- Umelecká  rada   je  zložená     - riaditeľka školy
                    - zástupca riaditeľky
                    - vedúci odborov
 
- Predmetové komisie  sú  zložené  z pedagógov  podľa  jednotlivých  predmetov.
   V školskom roku 2008/09 pracovali 4 predmetové komisie :
 
-    za klávesové oddelenie
-    za strunové oddelenie
-    za dychové oddelenie
-    za skupinové vyučovanie
 
 - Výbor  rodičovského  združenia  -  volení  zástupcovia  rodičov
   Predsedkyňa  RZ – Alexandra  Lichvárová
 
P o č e t    ž i a k o v   v    š k.  r o k u   2008/2009 :
 
Hudobný  odbor :                     181
Literárno-dramatický  odbor :      44
Tanečný  odbor :                      161
Výtvarný  odbor :                      186
 
S P O L U :                               572
 
V ý s l e d k y      k l a s i f i k á c i e   z a   šk.   r o k    2008/09
 
 O d b o r Počet Stupeň  I.  Stupeň  II. S p o l u
Hudobný181

Prospeli s vyzn.  127

Prospeli              52

 Prospeli s vyzn.   2

 Prospeli              0

 Prospeli s vyzn. 129

 Prospeli             52

Výtvarný186

Prospeli s vyzn.  123

 Prospeli         58

Prospeli s vyzn.  5

Prospeli        0

Prospeli s vyzn. 128

Prospeli         58

Tanečný 161

Prospeli s vyzn.  129

Prospeli               32

Prospeli s vyzn.  0

Prospeli        0

Prospeli s vyzn. 129

Prospeli         32

Lit.-dram. 44

Prospeli s vyzn.    39

Prospeli         5

Prospeli s vyzn.  0

Prospeli        0

Prospeli s vyzn.   39

Prospeli              5

SPOLU
 572

Prospeli s vyzn.   418

Prospeli              147

Prospeli s vyzn.   7

Prospeli         0

Prospeli s vyzn. 425

Prospeli       147

 
 Študijné  odbory  ZUŠ  v školskom  roku  2008/09
 
HUDOBNÝ  ODBOR :
oddelenie  klávesové      -  hra  na  klavíri
                                    -  hra  na  akordeone
oddelenie  dychové         -  hra  na  drevené  a plechové  nástroje –    - zobcová, altová, priečna flauta, klarinet,
                saxofón, trúbka, barytón
oddelenie  strunové        -  hra  na  gitare, basovej gitare
                                    -  hra  na  sláčikové  nástroje – husle, violončelo
 oddelenie  spevácke      -  spev  sólový
                                    hra  na  bicie  nástroje
 
VÝTVARNÝ  ODBOR :
 -   kresba
 -   maľba
 -   grafika
 -   modelovanie
 
TANEČNÝ  ODBOR :
 -   tanec  ľudový
 
 LITERÁRNO-DRAMATICKÝ  ODBOR :
 -  dramatika  a slovesnosť
 -  prednes
 -  súbor  Naše  divadielko
 
V školskom  roku  2008/09  boli  uplatňované  učebné  plány  MŠ SR zo dňa  22. 12. 2003  pod  číslom  11215/2003 
   s platnosťou  od  1.  9.  2004.
 
Údaje  o  počte  zamestnancov  a  plnení  kvalifikačných  predpokladov  v  šk.  roku  2008/09
 
Počet  pedagogických  zamestnancov :    18 – kvalifikovaných
 
Počet  nepedagogických zamestnancov :      3 – kvalifikovaní
 
Projekty,  do  ktorých  bola   škola   zapojená  a  ich  vyhodnotenie
 
      V školskom roku 2008/09 prebiehala výchovno-vzdelávacia činnosť v súlade so Štátnym vzdelávacím programom, podľa ktorého sme vytvorili Školský vzdelávací program pod názvom – Umenie je hra.
Pedagógovia jednotlivých predmetov si vytvorili Školské vzdelávacie programy pre žiakov  1. ročníkov tak, ako to bolo doporučené MŠ SR.
     Projekty, do ktorých bola škola v šk. roku 2008/09 zapojená, boli približne rovnaké ako v minulom školskom roku. Rozvediem ich podľa odborov :
 
HUDOBNÝ  ODBOR
 
      V hudobnom odbore dominovali koncerty a verejné vystúpenia žiakov pre rôzne spo-ločenské organizácie. V šk. roku 2008/09 sme koncerty rozdelili na verejné a interné, pričom verejné boli vždy orchestrálne a na interných vystupovali sólisti a komorné zoskupenia. Pokračovala spolupráca speváckeho oddelenia so súborom SĽUK. Uskutočnil sa II. ročník projektu – Koncert učiteľov, ktorý sa urobil v spolupráci s členmi orchestra Bratislava hot Serenaders. Nevynechali sme ani výchovné koncerty pre žiakov ZŠ. V HO sme sa v školskom roku 2008/09 zúčastnili len dvoch súťaží, čo je veľmi málo. Kritic-ky hodnotím prístup pedagógov k príprave žiakov na súťaž. V tomto bode musí rozhodne na-stať zlepšenie.
 
TANEČNÝ   ODBOR
 
    V šk. roku 2008/09 sa neuskutočnil 10. ročník spoločného projektu TO, LDO a HO pre personálny problém pedagógov (úmrtie p. uč. K. Kořínkovej – HO, vystriedanie 3 peda-gógov v LDO). Žiaci TO svojimi vystúpeniami spestrili kultúrno-spoločenské programy v našej obci i v Chorvátskom Grobe. Vyriešili sme korepetíciu na elokovaných pracoviskách – zakúpenie syntetizátora, ktorý sa na tieto pracoviská celý rok prenášal. V práci TO je potrebné inovovať repertoár tancov a ich choreografie.
 
LITERÁRNO-DRAMATICKÝ  ODBOR
 
 Školský rok 2008/09 bol v tomto odbore  problematický. V septembri 2008 nastúpila nová pedagogička, ktorá v januári 2009 zostala až do konca školského roka PN (rizikové tehotenstvo). Ďalšia pedagogička dostala v skúšobnej dobe po dvoch mesiacoch výpoveď pre nespokojnosť riaditeľky školy a rodičov s jej prácou. Tretia pedagogička dokončila školský rok so žiakmi tohto odboru. Veľmi peknú prácu ukázali na záver šk. roku absolventky pod vedením p. učiteľa J. Morávka. Pod vedením tohto pedagóga žiak LDO  Lukáš  Sabó úspešne reprezentoval našu školu na celoslovenskej prehliadke v prednese poézie a prózy v Kremnici. V tomto odbore je potrebné doriešiť personálne otázky a začať prácu so súborom Naše divadielko.
 
VÝTVARNÝ  ODBOR
 
Žiaci VO v školskom roku 2008/09 prezentovali svoju prácu na dvoch výstavách:
-    veľká celoročná výstava za účasti prác žiakov z elokovaných  pracovísk – Chorvátsky Grob, Tomášov
-    výstava výtvarných prác absolventov.
Napriek tomu, že už 2  roky máme vo VO hrnčiarsky kruh a vypaľovaciu pec, neprinieslo to žiadané výsledky. Preto je potrebné v budúcom školskom roku začať s glazúrovaním, čo zvýši efekt hlinených výrobkov. Aj keď boli posielané výtvarné práce žiakov priebežne počas celého školského roka na súťaže, žiadneho ocenenia sme sa nedočkali. V tejto oblasti je nutné zmeniť metodiku, prístup a prípravu žiakov na súťaže.
 
V školskom roku 2008/09 naša škola realizovala výchovno-vyučovací proces na týchto eloko-vaných pracoviskách:
 
ZŠ – Tomášov                     – VO, LDO, TO
ZŠ –  Chorvátsky Grob          – VO, TO,
ZŠ –  Most pri Bratislave        – HO – gitara, klavír, LDO, TO  
 
Podujatia žiakov a pedagógov Základnej umeleckej školy v Ivanke pri Dunaji v šk. r. 2008/2009
 
 
 
 p. č. dátum názov akcie
   
 01 19.10.2008
 Program Úcta k starším – Ivanka pri Dunaji
 0229.10.2008žiaci TO – Úcta k straším – Chorvátsky Grob
 0313.11.2008
Interný koncert
 0421.11.2008
Vystúpenie žiakov spev. oddelenia so súborom SĽUK
 0528.11.2008
Vystúpenie pedagógov pre Maticu Slovenskú – Ivanka p.D
 0629.11.2008
Vystúpenie žiakov spev. oddelenia so súborom SĽUK
 071.12.2008
Koncert – SĽUK – spoluúčinkovanie – Dušan Baran
 0814.12.2008
Vianočný koncert – Matičný dom
 09 15.12.2008Vianočný koncert pre žiakov ZŠ – I. stupeň
 10 15.12.2008Vianočný koncert pre žiakov ZŠ – II. stupeň
 1121.12.2008
Spoločný koncert – orchester ZUŠ a 11 z Ivanky
 12 10.1.2009Program pre ČK – Ivanka pri Dunaji
 1520.2.2009
Účinkovanie orchestra ZUŠ na plese vo Viničnom
 14 5.3.2009Interný koncert
 15 8.3.2009Program – MDŽ – Matičný dom
 1610.3.2009
Program pre Zväz telesne postihnutýc
 17 15.3.2009Program pre ČK – Ivanka pri Dunaj
 18 22.3.2009Koncert učiteľov
 19 27.3.2009Program učiteľov – obecná oslava Dňa učiteľov
 20 17.4.2009Husľová súťaž - Kremnica
 21 23.4.2009Slávik Slovenska – školské kolo
 22 26.4.2009Orchestrálny koncert
 23 30.4.2009Májovica - program
 246.5.2009
Deň matiek – MŠ Chorvátsky Grob – TO
 25 10.5.2009Deň matiek – obecná slávnosť – Chorvátsky Grob – TO 
 26 12.5.2009Slávik Slovenska – okresné kolo – Senec 
 2712.5.2009
Vystúpenie žiakov v MŠ – Deň matiek
 28 13.5.2009Vystúpenie žiakov TO – Deň matiek
 2915.5.2009
Vystúpenie žiakov HO – Cirkevná MŠ
 30 28.5.2009Interný koncert
 31 29.–30.5.2009Celoštátna prehliadka v umeleckom prednese – Kremnica
 32 3.6.2009Slávik Slovenska – krajské kolo
 33 6.6.2009Vystúpenie žiakov – Zálesie
 347.6.2009
Koncert a výstava absolventov – Matičný dom
 35 16.6.2009Vernisáž celoročnej výstavy VO
 36 21.6.2009Vystúpenie žiakov v programe obce – Hody 
 
 
 Ciele,  ktoré  si  škola  určila  v koncepčnom  zámere  rozvoja  školy  v školskom  roku  2008/09
 
Východiskové  ciele  pre  všetky  odbory :
 
-  poskytovať  odborné  umelecké  vzdelávanie  v Hudobnom,  Tanečnom,  Výtvarnom a  Literárno-dramatickom  odbore
 
-  poskytovať  odborné  umelecké  vzdelávanie  v Hudobnom,  Tanečnom,  Výtvarnom a  Literárno-dramatickom  odbore
 
-  vychovávať  milovníkov  umenia  a aktívnych  návštevníkov  umeleckého  a kultúrneho života
 
-  pripravovať  žiakov  na  uplatnenie  sa v rôznych  súboroch a  orchestroch
 
-  naučiť  mladých  ľudí  verejne  vystupovať  a  hovoriť  pred  publikom 
 
Rozpracovanie cieľov v jednotlivých odboroch
 
HUDOBNÝ   ODBOR
 
 -  udržať, rozširovať a skvalitňovať  orchester ZUŠ. Východiskom je viac vystúpení nielen v obci, ale i mimo nej
 -  orchester  by mal mať svojho manažera
 -  tieto priority platia aj pre gitarový  súbor 
 -  zapojiť do súťaží všetky oddelenia HO  
 
TANEČNÝ  ODBOR
 
 -  naštudovať  nové   choreografie, vyskúšať tance iného typu ako ľudové
 -  choreografie konzultovať s profesionálnymi  choreografmi
 
VÝTVARNÝ  ODBOR
 
-  pokračovať  v tradícii  celoročnej  výstavy  prác  žiakov  našej  školy 
-  systematicky a vysokou profesionalitou nájsť príčinu  neúspechu  výtvarných prác na súťažiach a odstrániť ju. VO            posunúť na vyššiu úroveň. 
-  začať s glazúrovaním keramických výrobkov
 
LITERÁRNO - DRAMATICKÝ  ODBOR  
 
-  vyriešiť personálne otázky – priorita odboru
-  podporovať a pripravovať sa na recitačné prehliadky poézie a prózy
-  začať pracovať so súborom Naše divadielko
 
Oblasti,  v ktorých  škola  dosiahla  dobré  výsledky
 
Zoznam  najlepších žiakov ZUŠ, ktorí sa umiestnili na súťažiach  v šk. r. 2008/2009.
 
CELOSLOVENSKÉ SÚŤAŽE
 
Mária  Ungvarská – bronzové pásmo
Peter  Kupkovič – diplom za účasť
Celoslovenská súťaž v  hre na husliach – Kremnica 
 
Lukáš  Sabó – strieborné pásmo
Celoslovenská súťaž v prednese prózy – Kremnica 
 
KRAJSKÉ SÚŤAŽE
 
Dušan Baran – cena poroty
Slávik  Slovenska - Bratislava
 
 
OKRESNÉ SÚŤAŽE
 
Matúš  Jansta – 2. miesto – I. kategória
Dušan  Baran – 1. miesto – II. kategória
Magdaléna Morávková – 2. miesto – III. kategória
Slávik Slovenska – Senec 
 
Priestorové  a  materiálno-technické  podmienky  školy v šk. r. 2008/09
 
- Po rekonštrukcii školy sme získali novú miestnosť, z ktorej sme vytvorili divadelnú sálu
- Od školského roka 2008/09 naša škola disponuje : koncertná sála, tanečná sála, divadel ná sála, výtvarný ateliér, učebne HO
- Počet tried v HO začína byť nepostačujúci s nárastom žiakov. Vyučujúci sa musia v triedach striedať
- Materiálno-technické vybavenie je na dobrej úrovni. Dostatočný počet hudobných nástro jov v HO, dostatočné vybavenie  vo VO – kruh, pec, v TO – sála, korepetícia, kroje. V TO  je potrebné väčšiu skladovaciu skriňu na kroje. V LDO – divadelná sála je dostatočne motivujúcim prvkom pre kvalitnú prácu
- Informačno-komunikačná a mediálna technika je v rámci možnosti stále inovovaná
 
Finančné  zabezpečenie  ZUŠ  v školskom  roku  2008/09
 
- mzdy,  odvody  a  réžia  školy je zabezpečovaná prostredníctvom zriaďovateľa z výnosu podielových daní, ktoré obec dostáva na ZUŠ podľa počtu žiakov  v individuálnom  a kolektívnom  vyučovaní
- Rodičovské združenie  ako  právny  subjekt  zabezpečuje množstvo finančných po-platkov  - súťaže, vystúpenia žiakov, ocenenie žiakov.
- Sponzorské finančné  prostriedky  ošetrené obojstrannou zmluvou sú použité na zakúpenie  notového materiálu a učebných pomôcok
- Čiastočná úhrada nákladov na štúdium (školné) je príjmom obce. Tvorí súčasť rozpočtu školy
 
Vzájomné vzťahy medzi školou a žiakmi, rodičmi,  rozličnými fyzickými a právnickými osobami, zriaďovateľom a kultúrno-spoločenskými organizáciami
 
      Vzájomné vzťahy s menovanými subjektami boli v školskom roku 2008/09 na dobrej  úrovni. Spokojnosť rodičov bola pre nás prvoradá. O spolupráci s rôznymi kultúrno-spoločenskými organizáciami svedčí množstvo vystúpení, ktoré naši žiaci odviedli. Bez dobrej spolu-práce školy a zriaďovateľa by neboli dosiahnuté dobré výchovno-vyučovacie výsledky.
 
Návrh pre zriaďovateľa – oceniť žiakov, ktorí úspešne prezentujú našu obec na súťažiach. 
 
      Správa  o  výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a podmienkach Základnej ume-leckej  školy  v  Ivanke  pri  Dunaji  v  školskom  roku  2008/09 bola  prerokovaná  a schválená  bez  pripomienok  na  Pedagogickej  rade dňa  4. 9. 2009.
 
Ľubomíra  R y b á r o v á
riaditeľka školy v šk.r. 2008/09
 
Ivanka pri Dunaji, 10. 9. 2009
 
Záverečná správa bola schválená Radou školy dňa 22. 09. 2009 bez pripomienok.
 
Ing. Peter  K u p k o v i č
Predseda Rady školy