Warning: mysql_result() [function.mysql-result]: Unable to jump to row 0 on MySQL result index 7 in /home/html/zusivankapridunaji.sk/public_html/core.php on line 60

Základná umelecká škola, Ivanka pri Dunaji


Počet žiakov v šk. roku 2009/2010 - 549

 Individuálne vyučovanie - 148

Kolektívne vyučovanie - 401

 

Elokované pracoviská:

ZŠ Tomášov - LDO, TO, VO

ZŠ Chorvátsky Grob - TO

ZŠ Most pri Bratislave - TO, VO, HO

MŠ Ivanka pri Dunaji, Hviezdoslavova - TO, HO

Cirkevná MŠ, Ivanka pri Dunaji - HO,TO

MŠ Chorvátsky Grob - TO

MŠ Čierna Voda - TO

 
Prijatím zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov od 1.9.2008 došlo k zmene v týchto bodoch:
    - Výška príspevku (školné) v ZUŠ zriadených obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.
    - Zriaďovateľ ZUŠ (obec) môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, (školného) ak zákonný zástupca
neplnoletého žiaka o to písomne požiada.
 
Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu v základných umeleckých školách
 
1.    Základná umelecká škola organizuje prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.
2.    Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky.
3.    Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý stupeň má najviac štyri ročníky. Pre žiakov, ktorí nenavštevovali prvý stupeň základného štúdia, možno zriadiť jednoročné prípravné štúdium.
4.    Rozšírené štúdium je určené žiakom, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.
5.    V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.
6.    Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.
7.    Vyučovanie je individuálne a skupinové. Počty žiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch určujú učebné plány
8.    Riaditeľ základnej umeleckej školy môže prerušiť štúdium žiakovi na jeho žiadosť, alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu.
 
 
Do pozornosti rodičov:

    Od 1.9.2008 na základe vyhlášky MŠ-SR zo 6. augusta 2008 o základnej umeleckej škole sa mení spôsob klasifikácie a hodnotenia žiakov.

KLASIFIKAČNÉ STUPNE A CELKOVÉ HODNOTENIE ŽIAKA

1.    Prospech žiaka v jednotlivých predmetoch sa klasifikuje stupňami:
a)    1. stupeň – výborný
        b)    2. stupeň – chválitebný
          c)    3. stupeň – uspokojivý
                 d)    4. stupeň – neuspokojivý
2.    Celkové hodnotenie žiaka na konci prvého a druhého polroka sa vyjadruje stupňami :
                                                                            a)    prospel s vyznamenaním
                                                                              b)    prospel
                                                                                c)    neprospel
3.    Žiak prospel s vyznamenaním, ak je z hlavného predmetu klasifikovaný stupňom 1 – výborný, v žiadnom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom horším ako 2 – chválitebný a z povinných predmetov nemá horší priemerný prospech ako 1,5.
4.    Žiak prospel, ak ani v jednom z povinných predmetov nie je klasifikovaný stupňom neuspokojivý.
5.    Žiak neprospel, ak má aj po opravnej skúške z niektorého povinného predmetu stupeň 4 – neuspokojivý.
6.    Prípravné štúdium sa hodnotí slovne na tlačive schválenom ministerstvom školstva.
7.    Správanie žiaka sa osobitne neklasifikuje.
 
 
ŠTRUKTÚRA HLAVNÝCH PODUJATÍ
na ZUŠ v Ivanke pri Dunaji v šk. roku 2008/2009


Október    - Program „Úcta k starším“ – Matičný dom, Interný koncert
November    - Interný koncert – budova ZUŠ
December    - Vianočné koncerty pre verejnosť a pre školy – Matičný dom
Január    - Interný koncert
Február    - Koncert – Matičný dom
Marec        - Koncert učiteľov – Matičný dom
Apríl        - Divadelná predstavenie, Orchestrálny koncert – Matičný dom
        - Interný koncert
Máj        - Môj malý svet – Matičný dom
        - Koncert a výstava absolventov – Matičný dom
Jún        - Výchovné koncerty

Termín každého podujatia školy bude vopred upresnený.